một tấn đá dăm bao nhiêu mét khối mỏ đồng chạy như thế nào