cos Talgeria lis Đang khai thác thiết bị Nhà máy Tmobile