quá trình tìm kiếm tiềm năng ở Trung Quốc khai thác