solongo nhàm chán trang bị cho người Tbasel Thụy Sĩ