quá trình khô của người thụ hưởng quặng sắt magnetit