lợi thế và bất lợi của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản