Thành phần đá vôi effec Tof và cấu trúc vi mô trên