Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven orgaan, dat meedenkt en meepraat over beleidszaken van de school. Hierbij valt te denken aan het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan en samenwerkingsverbanden met scholen uit de regio. Vanuit de eigen optiek adviseert de MR de directeur. Vaak is ook instemming van de MR nodig om beleid te kunnen uitvoeren. De MR waarborgt een optimale belangenbehartiging van leerkrachten, ouders en kinderen. Zo vormt de MR een schakel in de uitvoering van het beleid. 

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Rank is een vertegenwoordiging van docenten en ouders van kinderen op De Rank. Samen probeert ze in overleg met de directie van De Rank de belangen van kinderen en docenten te behartigen. In samenwerking met elkaar proberen we van De Rank een nog betere school te maken.

Schooljaar 2018-2019:                                                                                                                                                          Het zal weer een belangrijk jaar worden voor De Rank! Zoals bekend loopt op dit moment een locatieonderzoek voor mogelijke nieuwbouw samen met De Kinderburg. De MR zal zich actief inzetten om het proces en de communicatie goed te laten verlopen. Zo is de MR samen met de directie en het bestuur van Sophia scholen gestart met een werkgroep waarin ouders, leerkrachten, de directie, het bestuur van Sophia scholen en de MR vertegenwoordigd zijn om mee te denken over de mogelijke toekomstscenario's voor De Rank en de communicatie hierover. 

De samenstelling van onze MR is als volgt:

  • Andreas Schuil, ouder en voorzitter
  • Esther de Romph, ouder en secretaris
  • Arja van der Voort - Dasler, leerkracht van groep 5
  • Tinka Persoon,  Intern Begeleider

U kunt ons via schoudercom bereiken of via mr.rank@sophiascholen.nl